Të lindur të vdekur në mëkat!

Njerëzit lindin të gjallë fizikisht (Gjoni 3:7), por të vdekur shpirtërisht (Efesianët 2:1; 1 Korintasit 2:14), duke e bërë të pamundur për të marrë jetën të ndarë nga ndërhyrja radikale e Perëndisë. (Gjoni 6:65). Jeta vjen nëpërmjet veprës ripërtëritëse të Frymës së Shenjtë (Goni 6::63) i cili e bashkon mëkatarin me Krishtin duke aplikuar kulminimin […]

Continue Reading

Shpëtuar Vetëm prej Hirit apo Hirit Plus Vullneti i Lirë?

Ju nuk mund të mbroni në mënyrë konsekuente që ne jemi të shpëtuar vetëm “prej hirit” kur në të njëjtën frymë deklaroni që njeriu natyror ka një vullnet të lirë për të ardhur te Krishti (Gjoni 6:65). Njeriu ka nevojë për shpëtimin pikërisht sepse vullneti i tij është skllav i mëkatit. Dhe ajo që ëshë […]

Continue Reading

“Por të gjithëve atyre që e pranuan Atë” – Gjoni 1:12,13

“Por të gjithëve atyre që e pranuan, Ai u dha pushtet të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij, të cilët nuk lindën as prej gjakut, as prej vullnetit të mishit, as prej vullnetit të burrit, por prej Perëndisë.” – Gjoni 1:12-13 “Por kush e pranoi Atë? Jo të gjithë. Vetëm […]

Continue Reading

1 Gjoni 5:1 – Ripërteritja/Rilindja

Nga Pastor Xhon Samson (John Samson) “Kushdo që beson se Jezusi është Krishti, ka lindur prej Perëndisë.” – 1 Gjoni 5:1 Në greqishten origjinale, kohët e foljeve në këtë varg janë shumë zbuluese. Një përkthim i fjalëpërfjalshëm lexon kështu: “Të gjithë ata që po vazhdojnë të besojnë (pisteuon, një kohë e tashme, veprim i vazhdueshëm) […]

Continue Reading

“Ju gjithnjë e kundërshtoni Frymën e Shenjtë” – Veprat 7:51

KUNDËRSHTONI FRYMËN E SHENJTË?  Kam dëgjuar shpesh që Veprat 7:51 është një provë kundër doktrinës biblike të hirit të parezistueshëm. Aty thuhet, “O qafëfortë dhe me zemër dhe veshë të parrethprerë, ju gjithnjë e kundërshtoni Frymën e Shenjtë…” Por ky është një dështim i madh ekzegjetik që në mënyrë të volitshme nuk i ka dhënë […]

Continue Reading