J. I. Packer

1 Gjoni 5:1 – Ripërteritja/Rilindja

Nga Pastor Xhon Samson (John Samson) “Kushdo që beson se Jezusi është Krishti, ka lindur prej Perëndisë.” – 1 Gjoni 5:1 Në greqishten origjinale, kohët e foljeve në këtë varg janë shumë zbuluese. Një përkthim i fjalëpërfjalshëm lexon kështu: “Të gjithë ata që po vazhdojnë të besojnë (pisteuon, një kohë e tashme, veprim i vazhdueshëm) …

1 Gjoni 5:1 – Ripërteritja/Rilindja Read More »