Ki Frikë Perëndinë, Jo Njeriun

2) Të kesh frikë Perëndinë është të kemi një përsiatje kaq të shenjtë për Perëndinë në zemrat tona, saqë nuk guxojmë të mëkatojmë. “Përsiatni dhe mos mëkatoni” Psalmi 4:4. I padrejti mëkaton dhe nuk ka frikë; i drejti ka frikë dhe nuk mëkaton. “Si mund ta bëj unë këtë të keqe të madhe dhe të kryej një mëkat kundër Perëndisë?” Zanafilla 39:9… Ai që ka frikë Perëndinë nuk do të mëkatojë, edhe nese mëkati është tepër i fshehtë. “Mos e mallko të shurdhrin, dhe mos vër asnjë pengesë para të verbërit — por ki frikë nga Perëndia yt.” Levitiku 19:14. Supozoni që të mallkoni një të shurdhët, ai nuk mund t’ju dëgjojë; ose supozoni që ti vini një pengesë të verbërit, dhë bëni që ai të bjerë, ai nuk mund t’ju shikojë.

Por frika e Perëndisë do t’ju bëjë ti flakni mëkatet të cilat nuk mund të dëgjohen dhe shikohen nga njerëzit! Frika e Perëndisë shkatërron frikën e njeriut. Të tre fëmijët hebrenj e kishin frikë Perëndinë, prandaj ata nuk kishin frikë nga zemërimi i mbretit. Danjeli 3:16. Sa më e madhe zhurma, aq më shumë mbyt më të voglën; zhurma e vetëtimës, mbyt zhurmën e një lumi. Po njësoj, kur frika e Perëndisë është supreme në shpirt, mbyt të gjitha frikërat e tjera mishërore. E bën Perëndinë të jetë Perëndi për ne, kur ne kemi një frikë të shenjtë ndaj Tij.

 

~ Puritani Thomas Watson (1620 – 1686)

 

Ten Commandments [Dhjetë Urdhërimet] (Portland, Oregan; MonergismBooks.com; 2010) eBook. Pjesë nga “The Works of Thomas Watson [Veprat e Tomas Uatson]” – The Ten Commandments [Dhjetë Urdhërimet]; Pjesa 2 – The Ten Commandments [Dhjetë Urdhërimet]; Seksioni 1 – The First Commandment [Urdhërimi i parë]; Pjesa 5 – To have God to be God to us, is to FEAR him [Të kesh Perëndinë të jetë Perëndi për ne, është ta kesh Frikë Atë].

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *