Ati Ynë – Nga Thomas Watson

Princat në tokë i japin vetes tituj duke shprehur madhështinë e tyre, si “Të Mëdhenj dhe të Fuqishëm.” Perëndia mund ta bëntë këtë – dhe Ai e shprehu veten e tij kështu, “Mbreti ynë i Lavdisë, Gjykatësi ynë:” por Ai i jep vetes edhe një titull tjetër, “Ati Ynë,” si një shprehje të dashurisë të tij. Për të na inkurajuar që ti lutemi Atij, Ai e paraqet veten nën nocionin e ëmbël të një Ati. “Ati Ynë.” [I ëmbël është emri i Atit.] Emri Jehova përmban madhështi në të, por emri At përmban mëshirë!

~ Thomas Watson
 
The Lord’s Prayer [Lutja e Zotit] (Portland, Oregan; MonergismBooks.com; 2010)
 eBook. Marrë nga “The Works of Thomas Watson [Veprat e Tomas Uatson]”
 – The Lord’s Prayer [Lutja e Zotit]; Parathënia e Lutjes së Zotit: “Our Father in Heaven [Ati ynë që je në qiej]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *