1 Timoteu 4:10

“Sepse për këtë, edhe mundohemi dhe po shahemi, sepse kemi shpresuar në Perëndinë e gjallë, që është shpëtimtari i gjithë njerëzve dhe sidomos i besimtarëve.” – 1 Timoteu 4:10

Ky varg ka pasur shumë interpretime. Këtu janë disa prej tyre:

(1) Ideja që “Perëndia është Shpëtimtari i gjithë njerëzve” do të thotë që të gjithë ata që kanë jetuar do të shpëtohen. Sigurisht që kjo është në kundërshtim me gjithë doktrinën e shëndoshë. Nëse kjo do të ishte e vërtetë, pjesa tjetër e vargut nuk do të kishte kuptim kur thotë “sidomos i besimtarëve.”

(2) Perëndia do që ti shpëtojë të gjithë por dëshira e tij shumë herë pengohet nga vullneti i lirë i njeriut (pikëpamja Arminiane). Vini re që pasazhi nuk thotë Ai do që të shpëtojë, por që Ai në të vërtetë shpëton: Ai është Shpëtimtari (në disa kuptime) i gjithë njerëzve. Gjithashtu, Vullneti i Perëndisë nuk pengohet kurrë (Isaia 46:10).

(3) Perëndia është i aftë ti shpëtojë të gjithë njerëzit, por megjithëse të gjithë mund të shpëtohen, vetëm besimtarët shpëtohen. Përsëri, kjo nuk është ajo që thotë vargu.

(4) Perëndia është Shpëtimtari i të gjithë njerëzve (në një kuptim) dhe sidomos i atyre që besojnë (në një kuptim tjëtër).

Unë besoj se ky është interpretimi i saktë….

Ndërsa studiojmë termat “shpëtim” dhe “Shpëtimtar” ne gjejmë shumë nuanca – shumë mënyra të ndryshme që Perëndia shpëton. Aspekti më i rëndësishëm i shpëtimit është të “shpëtohesh” nga zemërimi i Perëndisë (Romakët 5:6-9), por shpëtimi përfshin gjithashtu idenë e shpëtimit nga sulmi armik (Psalmi 18:3); ruajtjen (Mateu. 8:25); shërimin fizik (Mateu 9:22; Jakobi 5:15) etj. Perëndia “shpëton” jo vetëm Palin por edhe të gjithë të tjerët që ishin me të në anije te Veprat 27:22, 31, 44. Pra, ka shumë mënyra të ndryshme që ndodh “shpëtimi”.

Kur ne studiojmë fjalën Shpëtimtar (Greqisht: soter) në përkthimin Septuagint (përkthimi grek i Dhjatës së Vjetër) ne e shohim fjalën të përdorur në një mënyrë që është shumë më pak madhështore se ajo që mendojmë zakonisht për fjalën. Një shembull është Gjyqtari Othniel, i cili quhet një Soter (Shpëtimtar) ose çlirimtar sepse ai çliroi fëmijët e Izraelit nga duart e mbretit të Mesopotamisë (Gjyqtarët 3:9). 2 Mbretërit 13:5 flet për Perëndinë që i jep Izraelit një “Shpëtimtar” ku u çliruan nga duart e Sirianëve. Gjyqtarët e Izraelit ishin “shpëtimtarë” si Nehemia 9:27 që thotë, “Por në kohën e fatkeqësisë së tyre ata klithën te ti dhe ti i dëgjove nga qielli, dhe ti, me dhembshurinë tënde të madhe, u dhe atyre disa çlirimtarë që i shpëtuan nga duart e armiqëve të tyre.”(shiko gjithashtu Psalmin 36:6)

Më shumë mund të thuhet për të mbështetur idenë e shpëtimtarit, por mendoj se ato që përmëndëm më sipër janë të mjaftueshme. Perëndia siguron ushqim (Psalmi 104:27, 28) dritën e diellit dhe shiun (Mateu 5:45), ashtu si edhe jetë, frymëmarrje dhe gjithçka (Veprat 17:25), sepse “në të ne jetojmë, lëvizim dhe jemi” (Veprat 17:28). Perëndia ruan, çliron dhe siguron nevojat e të gjithë atyre që jetojnë në këtë botë, dhe kjo është në kuptimn që Ai u jep hir atyre, duke i shpëtuar ata nga shkatërrimi çdo ditë që jetojnë.

Perëndia është gjithashtu i hirshëm duke iu mundësuar shumë njerëzve të dëgjojnë shpalljen e Ungjillit.

Të gjtha këto mëshira referohen si “hiri i zakonshëm.” Është i zakonshëm në kuptimin që çdo person i gjallë e merr atë. Ky hir, në fakt, duhet të na mahnisë sepse Perëndia nuk është aspak i detyruar t’ja japë ndonjë njeriu. Perëndia është Ai që mban jetët e armiqve të tij të betuar, shpesh për shumë dekada! Gjithësesi, sado e bukur të jetë, është vetëm një hir i përkohshëm sepse të gjthë njerëzit e paripërtërirë eventualisht do të vdesin dhe do të përballen me gjykimin (Hebrenjtë 9:27).

Atëhere, unë besoj se 1 Timoteu 4:10 mëson se ne i kemi shpresat tona të vendosura mbi Perëndinë e gjallë, i cili është Shpëtimtari (Soter – ruajtësi, mbajtësi, çlirimtari) i të gjithë njerëzve (duke treguar mëshirë ndaj të gjithëve çdo ditë që jetojnë), veçanërisht për ata që besojnë (të cilët marrin shpëtimin e plotë nga zemërimi i tij dhe jetën e përjetshme).

 

Përkthyer nga: http://www.reformationtheology.com/biblical_expositions/

 

————————-

Shih artikullin tjetër: Të kuptosh 1 Timoteun 2:4

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *