Mjerimi i Verbërisë Shpirtërore!

Shkrimi e paraqet njeriun si dikush që nuk është vetëm skllav, i mjerë, rob, i sëmurë, dhe i vdekur, por si shtesë të mjerimeve të tjera të tij, ai është i munduar, nëpërmjet veprimit të Satanit princit të tij, me këtë mjerimin e verbërisë, kështu që ai beson se është i lirë, i lumtur, i çliruar, i aftë, mirë, dhe i gjallë. 

 

~Martin Luteri~

 

Bondage of the Will [Skllavëria e Mëkatit/Të lindur Skllevër] 

(Grand Rapids, MI; Revell Publishing; 1990)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *