Shpjegimi më i qartë dhe më i plotë për Gjonin 3:16

A i referohet Gjoni 3:16 cdo njeriu ne bote? A e hedh poshte ky varg Kalvinizmin?

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *