3. Shlyerja ose Shpengimi Specifik

Një Mbrojtje Konçize Ekzegjetike e “Shlyerjes Specifike” te Ungjilli i Gjonit

Këtu është një mbrojtje konçize ekzegjetike e “shpengimit specifik” në Ungjillin sipas Gjonit. Ju lutem ndiqni trenin e mendimit deri në fund. Jezusi tha, “Gjithçka që më jep Ati do të vijë tek unë” (Gjoni 6:37) – Nga ky varg ne kuptojmë që të gjithë ata që Ati i jep Birit do të besojnë në

Një Mbrojtje Konçize Ekzegjetike e “Shlyerjes Specifike” te Ungjilli i Gjonit Read More »