book, bible, bible study-1209805.jpg

A e Mohon 2 Pjetri 2:1 Shlyerjen Efektive?

2 Pjetri 2:1

“Por ka pasur midis popullit edhe profetë të rremë, ashtu si do të ketë midis jush mësues të rremë, të cilët do të fusin fshehurazi herezi shkatërruese dhe, duke mohuar Zotërinë që i bleu ata, do të tërheqin mbi vete një shkatërrim të shpejtë.”

Ky është një varg i vështirë dhe goxha i paqartë. Çështja kundër Shlyerjes Specifike prej këtij vargu nuk është aq e madhe sa duket.

Së pari, është e paqartë se çfarë Pjetri nënkuptonte saktësisht kur thotë se mësuesit e rremë u “blenë.” Është e vërtetë që 1 Korintasit 6:20 dhe vargje të tjera e përdorin “blerë” si një referencë të asaj që Krishti bëri në vdekjen e Tij. Por kjo nuk do të thotë që kjo fjalë është përdorur gjithmonë në këtë mënyrë kudo ku është shfaqur në Shkrime.

Siç na tregon edhe Xhon Ouen (John Owen) te “Vdekja e Vdekjeve në Vdekjen e Krishtit”, fjala e përdorur për të thënë që mësuesit e rremë u “blenë” mund të përdoret për të treguar çdo lloj çlirimi, dhe jo domosdoshmerisht tregon që ata ishin blerë me gjakun e Krishtit. Bazuar te konteksti, më mirë do të ishte ta kuptonim pohimin që mësuesit e rremë ishin “blerë” jo si një referencë për vdekjen e Krishtit, por si një reference për ndonjë akt tjetër çlirimi– si për shembull clirimi prej mirësisë së Perëndisë nga idhujtaria e botës. Vini re sesi më vonë Pjetri i referohet mësuesve të rreme si ata që kishin një formë “clirimi” në atë që “i shpëtuan ndyrësisë së botës” nga njohuria e ungjillit (v. 20). Ky varg nuk po i referohet shpëtimit, por reformimit të jashtëm pa asnjë realitet të brendshëm përfundimtar. Natyra e këtyre njerëzve nuk kishte ndryshuar dhe kështu u kthyen te lluca, si dosa. Ne të gjithë dimë për njerëz të pashpëtuar që për një kohë reformojnë jetën e tyre, por shpejt kthehen te rrugët e vjetra. Te 2:20 Pjetri po thotë që mësuesit e rremë janë kështu; dhe kështu që te 2:1 është e mundur që “çlirimi” ose “blerja” e këtyre mësuesve i referohet shpëtimit të tyre të jashtëm nga ndyrësia e botës dhe kështu që nuk nënkupton asgjë që Krishti i bleu ata me anë të vdekjes së tij.

Ka edhe një mundësi tjetër. Uejn Grudem (Wayne Grudem) jep disa argumenta që Pjetri po i referohet Eksodit 2:1. Sepse Pjetri krahason mësuesit e rremë që ngrihen në kishë me mësuesit e rremë që u ngritën në Izrael: “Por ka pasur midis popullit edhe profetë të rremë, ashtu si do të ketë midis jush mësues të rremë”. Në Dhiatën e Vjetër i gjithë kombi i Izraelit, dhe kështu edhe mësuesit e rremë brenda tij, konsideroheshin të ishin “blerë” nga Perëndia në Eksodin nga Egjipti. Nëpërmjet këtij çlirimi, Perëndia “bleu” kombin e Izraelit dhe kështu Izraeli me të drejtë i përkiste Perëndisë si populli i Tij i veçantë. Ne e shikojmë këtë të Ligji i Ripërtërirë 32:6, i cili është pasazhi që ndoshta Pjetri po i aludon: “Kështu doni ta shpërbleni Zotin, o popull i pamend dhe i marrë? A nuk është ai ati yt që të ka blerë? A nuk është ai që të ka bërë dhe të ka vendosur?” Perëndia “bleu” Izraelin jo nga vdekja e Krishtit por, siç thotë edhe vargu, duke formuar kombin. Kjo po ashtu është evidente nga Eksodi 15:16, i cili flet për Eksodin si një vepër të Perëndisë ku Ai “bleu” Izraelin: “Frika dhe tmerri do të bierë mbi ta. Falë forcës së krahut tënd do të bëhen të palëvizshëm si guri, deri sa populli yt, o Zot, të kalojë, deri sa të kalojë populli që ti ke blerë.”

Kështu që kombi i Izraelit konsiderohej i “blerë” nga Perëndia për shkak të Eksodit. Meqënëse 2 Pjetri 2:1 po krahason mësuesit e rremë që ngrihen në kishë me mësuesit e rremë që u ngritën në Izrael, a mund të mos jetë Pjetri duke thënë që këta profetë të rremë do të jenë nga kombi i Izraelit — pra, ata që ishin “blerë” te Eksodi? Ose, a mos ndoshta ai është duke thënë se këta mësues të rremë do të jenë pjesëmarrës në kishë në një pozicion analog me ata në Izrael që ishin “blerë” te Eksodi?

Pavarësisht këtyre, ne shikojmë që ka shumë gjëra të ndryshme që Pjetri mund të nënkuptojë kur thotë që mësuesit e rremë ishin “blerë” nga Zoti. Për shkak të kësaj paqartësie, nuk do të ishte e urtë që ta merrje këtë si një pasazh që mohon shlyerjen specifike. Në fakt, nën dritën e mësimit të qartë në vende të tjera të Shkrimit që shlyerja specifike është e vërtetë, do të ishte më mirë ta interpretonim këtë pasazh të paqartë nën dritën e tyre.

Së dyti, gjithashtu është e paqartë nëse Pjetri po i referohet Perëndisë At apo Krishtit si Zotëria që i bleu ata kur thotë që ata do të “mohojnë Zotërinë që i bleu.” Në fakt, ka shumë gjasa që “Zotëria” që thotë Pjetri se kishte blerë këta mësues të rremë është një referencë për Perëndinë At, jo Krishtin. Kjo sepse në vargjet që pasojnë flitet për Perëndinë At dhe fjala greke për Zotërinë këtu nuk është përdorur kurrë për Krishtin, por vetëm për Atin (Shiko veprën “Vdekja e Vdekjeve në Vdekjen e Krishtit” te Xhon Ouen). Kjo e kuptuar është gjithashtu më në përputhje me aluzionin te Ligji i Ripërtërirë 32:6, ku flitet për Perëndinë dhe që thuhet se ka “blerë” Izraelin.

Nëse Pjetri po thotë që Perëndia At i bleu këta mësues të rremë, nuk mund të jetë një referencë për shlyerjen. Pse? Sepse shlyerja u bë nga Jezusi, jo nga Ati. Kështu që, kjo është një arsye më tëpër që ka shumë gjasa që blerja për të cilën flitet këtu nuk është një referencë për vdekjen e Krishtit.
Së treti, është e paqartë nëse Pjetri po flet për realitetin e blerjes, apo sipas dukjes së blerjes — pra, dukja dhe rrëfimi i tyre i jashtëm. Me fjalë të tjera, vargu mund të jetë duke thënë, “mohuar Zotërinë që [ata thonë] i bleu [por jo në të vërtetë],” ose mund të jetë synuar për të konfirmuar që këta mësues të rremë do të vinin nga brenda kishës së dukshme. Të flasësh për ta si të “blerë,” atëhere, nuk do të thoshte që Krishti kishte vdekur për ti shpëtuar ata, por që ata kishin zënë një pozicion që duhej të zihej vetëm nga ata të cilët ishin blerë.

Kështu që ne kemi parë që ka tre paqartësi të mëdhja te 2 Pjetri 2:1. Së pari, është e paqartë nëse blerja e këtyre mësuesve të rremë është një referencë për vdekjen e Krishtit apo jo. Së dyti, është e paqartë nëse ai që i “bleu” ata është e dhe Krishti apo vetëm Ati. Së treti, është e paqartë nëse Pjetri është duke folur sipas realitetit apo dukjes.

Për shkak të këtyre paqartësive të mëdha te 2 Pjetri 2:1, ky nuk është një varg solid kundër shlyerjes specifike. Ka shumë gjëra që mund të nënkuptojë, dhe kështu që nuk do të ishte e urtë të qëndroje mbi të si një argument kundër shlyerjes specifike.

 

Marre nga www.gospeltranslations.org

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *